Isifinqo socwayisiso. Imiphumela yobhubhane lweCovid-19 kuziphepheli kanye lokuvikelwa kwazo eKenya, Uganda, Ghana, Nigeria, South Africa laseZimbabwe

Please use this identifier to cite or link to this item:
https://doi.org/10.48693/98
Open Access logo originally created by the Public Library of Science (PLoS)
Title: Isifinqo socwayisiso. Imiphumela yobhubhane lweCovid-19 kuziphepheli kanye lokuvikelwa kwazo eKenya, Uganda, Ghana, Nigeria, South Africa laseZimbabwe
Authors: Segadlo, Nadine
Krause, Ulrike
Zanker, Franzisca
Edler, Hannah
Abstract: Umkhuhlane wakulezi insuku oweCOVID-19 uhlasela bonke abantu umhlaba wonke jikelele, kodwa kulobungozi kakhulu kulabo abasesimeni esibuthakathaka, okuhlanganisela iziphepheli kanye labantu abangelamakhaya. Kucwayisiso olusanda kuphela, sikhangela ukuthi umkhuhlane weCovid-19 uphambanise kanjani impilo zabantu abayiziphepheli kanye lokuvikeleka kwabo emazweni ayisithupha asentshonalanga, empumalanga kanye lasezansi kwelizwekazi leAfrica. Amazwe lawa ahlanganisela, iGhana, Kenya, Nigeria, South Africa, Uganda leZimbabwe. Ucwayisiso lolu lukhangela kusukela emnyakeni wokuqala wobhubhane lweCovid-19 kuze kufike, njalo kuhlanganisela inyanga kaNhlolanja 2021. Sisebenzise uluhlu lwemibuzo ebantwini abambalwa abakhethiweyo, sifuna ukuzwisisa kabanzi imibono yeziphepheli, izifundiswa, izisebenzi zikahulumende labezenhlanganiso ezisebenza leziphepheli. Inani labantu abaphedule imibuzo lingamatshumi ayisitshiyagalolunye.
Citations: Segadlo, Nadine; Krause, Ulrike; Zanker, Franzisca; Edler, Hannah (2021), 'Isifinqo socwayisiso. Imiphumela yobhubhane lweCovid-19 kuziphepheli kanye lokuvikelwa kwazo eKenya, Uganda, Ghana, Nigeria, South Africa laseZimbabwe', online
URL: https://doi.org/10.48693/98
https://osnadocs.ub.uni-osnabrueck.de/handle/ds-202204216663
Subject Keywords: Covid-19; Pandemic; Refugees
Issue Date: 10-Dec-2021
License name: Attribution 3.0 Germany
License url: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/
Type of publication: Verschiedenartige Texte [report]
Appears in Collections:FB01 - Hochschulschriften

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zusammenfassung Ndebele.pdf119,11 kBAdobe PDF
Zusammenfassung Ndebele.pdf
Thumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons